Một số trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài năm 2020

25 Tháng Ba 2020

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016 quy định về lệ phí môn bài (Nghị định 22). Theo đó, Nghị định này đã đặt ra những điểm mới về lệ phí môn bài như sau:

1. Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với:

(i) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);
(ii) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;
(iii) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đó được miễn lệ phí môn bài

– Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

2. Thời hạn nộp và mức nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài thì tiến hành nộp lệ phí môn bài theo quy định sau:

– Trường hợp thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 6 tháng đầu năm: nộp lệ phí môn bài cho cả năm, thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 của năm kết thúc thời gian miễn;

– Trường hợp thời gian miễn kết thúc trong 6 cuối năm: nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm, thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 01 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

3. Thời hạn nộp và mức nộp lệ phí môn bài đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại tiến hành nộp lệ phí môn bài theo quy định sau:

– Trường hợp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm: nộp lệ phí môn bài cho cả năm, thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động;

– Trường hợp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm, thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

4. Không phải nộp lệ phí môn bài nếu ngừng sản xuất, kinh doanh

Chủ thể nộp lệ phí môn bài đang hoạt động mà có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch sẽ không phải nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi tới cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (trước ngày 30 tháng 01 hàng năm);

– Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh
Nếu không đáp ứng đủ hai điều kiện trên, người nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh vẫn phải nộp lệ phí môn bài cho năm tạm ngừng.

Các quy định trên được áp dụng từ ngày 25/02/2020.

OTHER NEWS