Quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam

4 Tháng Hai 2020

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (“Thông tư 25”). Theo đó, Thông tư 25 có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2020 với những điểm mới như sau:

1. Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép

Thông tư 25/2019/TT-NHNN đã có quy định thay đổi phạm vi thẩm quyền cấp Giấy phép của Thống đốc Ngân hàng nhà nước và mở rộng thêm thẩm quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể:

a. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định:

(i) Cấp Giấy phép đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
(ii) Cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép đối với ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

b. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định:

(i) Cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố, trừ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
(ii) Cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với văn phòng đại diện.
Như vậy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp phép đối với Giấy phép của văn phòng đại diện, điều này dẫn đến trình tự thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cũng thay đổi theo. Từ ngày 17/01/2020, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện lên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay vì nộp trực tiếp lên Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN.

2. Bổ sung Mục 5 – Quy định về sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với những thay đổi của văn phòng đại diện vào Chương II của Thông tư 25/2019/TT-NHNN

Nhằm khắc phục điểm hạn chế của Thông tư 40/2011/TT-NHNN thì Thông tư 25/2019/TT-NHNN đã bổ sung những quy định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Văn phòng đại diện.

a. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép của văn phòng đại diện

Trường hợp văn phòng thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép và nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh:
(i) Thay đổi tên;
(ii) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện đang đặt trụ sở;
(iii) Gia hạn thời hạn hoạt động.

b. Thông báo nội dung thay đổi của văn phòng đại diện

Trường hợp văn phòng thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì phải lập hồ sơ thông báo và nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh:
(i) Thay đổi Trưởng văn phòng đại diện;
(ii) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố;
(iii) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở mà không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở.

OTHER NEWS