Trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

21 Tháng Tư 2020

Ngày 25/03/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (“Công văn 1064”) với các nội dung chính sau đây:

1. Căn cứ tính lương ngừng việc cho người lao động

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động 2012 để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động. Cụ thể dựa trên nguyên tắc sau:

(i) Do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
(ii) Do lỗi của người lao động, người đó không được trả lương;
(iii) Do nguyên nhân khách quan, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19

Công văn hướng dẫn các trường hợp người lao động phải ngừng việc do nguyên nhân khách quan tác động do dịch Covid-19 bao gồm:

(i) Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
(ii) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
(iii) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.
Do đó, trong trường hợp trên, việc người lao động buộc phải ngừng việc vì các nguyên nhân khách quan thì doanh nghiệp và người lao động có thể xem xét thỏa thuận chi trả 50%, 70% hoặc mức lương khác nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho thời gian người lao động nghỉ việc tạm thời.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 như sau:
• Vùng 1: 4.420.000 đồng/ tháng;
• Vùng 2: 3.920.000 đồng/ tháng;
• Vùng 3: 3.430.000 đồng/ tháng;
• Vùng 4: 3.070.000 đồng/ tháng.

3. Hướng xử lý các ảnh hưởng khác của Covid-19

Do dịch bệnh kéo dài và đang ngày một diễn biến phức tạp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn doanh nghiệp có thể áp dụng các phương án xử lý khó khăn như sau:

(i) Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012;
(ii) Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2012;
(iii) Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động 2012.

OTHER NEWS