Danh nghiệp và M&A

16 Tháng Sáu 2017

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những giải pháp tư vấn toàn diện và hiệu quả nhất về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định nội bộ, giảm rủi ro liên quan đến trách nhiệm dân sự, hành chính và hình sự và / hoặc những ảnh hưởng bất lợi khác cho Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp:

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Tư vấn đăng ký thay đổi kinh doanh;

– Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo quy chế, điều lệ hành chính của doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các quyết định, nghị quyết, biên bản trong nội bộ phù hợp với điều lệ, quy tắc, luật lệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn về việc tổ chức các cuộc họp của các cổ đông, các cuộc họp Hội đồng thành viên, các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quá trình ra quyết định khác của doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện báo cáo định kỳ hàng tháng / hàng quý / hàng năm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để trình cơ quan quản lý nhà nước.

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A):

–  Tư vấn pháp lý và trình tự, thủ tục để tiến hành một giao dịch mua bán, sáp nhập;

– Tiến hành thẩm định pháp lý (DD) đối với doanh nghiệp mục tiêu;

– Soạn thảo, rà soát các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch;

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký thông báo/xin phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.