Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Tất Thắng

Luật sư điều hành

Mobile: 0985 661168

Email: thangnt@dtlaw.vn

Dương Thanh Minh
Dương Thanh Minh

Luật sư thành viên

Mobile: [+84] 917 135 678

Email: minhdt@dtlaw.vn

Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh

Luật sư thành viên

Mobile: 0982 020288

Email: danhnc@dtlaw.vn

Đặng Thành Vinh
Đặng Thành Vinh

Luật sư cộng sự

Mobile: [+84] 24 625 10699

Email: vinhdt@dtlaw.vn

Lê Na
Lê Na

Trưởng phòng Phát triển kinh doanh

Mobile: 0935 69 28 28

Email: lena@dtlaw.vn

Dương Thị Trà My
Dương Thị Trà My

Chuyên viên pháp lý

Email: mydt@dtlaw.vn

Lục Thị Trang
Lục Thị Trang

Chuyên viên pháp lý

Email: tranglt@dtlaw.vn

Nguyễn Việt Đức
Nguyễn Việt Đức

Chuyên viên pháp lý

Email: ducnv@dtlaw.vn

Hà Cẩm Thương
Hà Cẩm Thương

Chuyên viên pháp lý

Email: thuonghc@dtlaw.vn

Lise Barbier
Lise Barbier

Trợ lý luật sư

Email: lisebarbier@dtlaw.vn

Phạm Thảo Duy
Phạm Thảo Duy

Trợ lý luật sư

Email: duypt@dtlaw.vn

Lê Ngọc Khánh
Lê Ngọc Khánh

Trợ lý luật sư

Email: khanhln@dtlaw.vn