Những điểm mới trong Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

3 Tháng Hai 2020

Luật Giáo dục sửa đổi 2018 sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019. Để các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học có thể thực hiện tốt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP (“Nghị định 99”) hướng dẫn Luật giáo dục sửa đổi. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 và có một số nội dung quan trọng như sau:


Thứ nhất, Nghị định 99 hướng dẫn khái niệm “văn bằng trình độ tương đương” là văn bằng được cấp cho các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, thuộc hệ thống giáo dục đại học, bao gồm:

– Bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền.
– Bằng dược sĩ.
– Bằng bác sĩ thú y.
– Bằng kỹ sư.
– Bằng kiến trúc sư.
– Một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.

Thứ hai, theo Nghị định 99 thì các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung:

– Sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học;
– Các quy chế, quy định nội bộ;
– Danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác;
– Kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở giáo dục đại học;
– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo;
– Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp;
– Mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm;
– Chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học;
– Chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng;
– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Nghị định 99 quy định cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cụ thể như sau:

– Được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật;
– Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý trực tiếp;
– Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo;
– Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

OTHER NEWS