Quy định mới về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

3 Tháng Hai 2020


Ngày 26/12/2019, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHDT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả (“Thông tư 11”).

Thông tư 11 quy định cụ thể về việc đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia (Hệ thống) và quy trình xử lý hồ sơ đăng ký. Cụ thể:

– Đối với bên mời thầu: Hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm:

• Đơn đăng ký bên mời thầu
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác (nếu có)

– Đối với nhà thầu, nhà đầu tư: Hồ sơ đăng ký đối với nhà thầu, nhà đầu tư bao gồm:

• Đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư

Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư chưa có thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhà thầu, nhà đầu tư cần phải nộp thêm các tài liệu sau:

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác;
• Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền). Trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư.

Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Trung tâm sẽ xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt việc đăng ký trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Trung tâm có trách nhiệm thông báo lý do và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ cho phù hợp.

Sau khi đăng ký tham gia hệ thống thành công, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ được cấp Chứng thư số.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định về quy trình đăng tải thông tin của các bên trên hệ thống. Theo đó, nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng tải những thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình, bao gồm:

– Thông tin chung về nhà thầu, nhà đầu tư;
– Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm;
– Thông tin về các hợp đồng đã thực hiện;
– Thông tin về các nhân sự chủ chốt thuộc quản lý của nhà thầu, nhà đầu tư;
– Thông tin về máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu, nhà đầu tư.

Lưu ý, trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư kê khai không trung thực sẽ bị coi là hành vi gian lận.

Đối với bên mời thầu, bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải các thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt và thông báo mời quan tâm, mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, chào hàng trong thời gian phù hợp. Ngay sau thông báo này, bên mời thầu phải phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, chào hàng.

Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Một trong những tồn tại của hình thức đấu thầu qua mạng đó là do tính năng kỹ thuật của hệ thống chưa thân thiện với người dùng, việc đăng tải các thông tin của các bên liên quan còn chưa rõ ràng, quy trình đấu thầu qua mạng phức tạp, dẫn đến việc các doanh nghiệp, nhà thầu chần chừ, ngần ngại trong việc tìm hiểu các thông tin mua sắm thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc ban hành Thông tư 11 là kết quả của việc nỗ lực cải thiện hệ thống kỹ thuật, với mục tiêu đưa Hệ thông đấu thầu qua mạng trở nên phổ biến hơn nữa, đáp ứng sự phát triển của kinh tế – xã hội.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2019.

OTHER NEWS